HABER AKIŞI

Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı

 Tarih: 10-01-2019 17:07:39
Ulu Önder Atatürk’ün temel politikası, milli duygularımızı ve kültürümüzü kaybetmeden, Türk tarihini dünyaya en iyi bir şekilde anlatmak ve gün geçtikçe Türkiye’yi, sosyal, kültürel, politik ve bilimsel anlamda en üst seviye çıkarmaktır. Bu gayesi için Türk milleti ile omuz omuza birçok sorumluluk üstlenmiştir.

1)Cumhuriyet Öncesi Tarih Anlayışı

Tanzimata kadar olan süreçte Osmanlı Devletinde tarih İslam ve Osmanlıcılık üzerine kuruludur. Tanzimata kadar olan bu tarih anlayışında Türk tarihine hemen hemen hiç önem verilmemiştir.19.yy da Batıdaki milliyetçiliğin gelişim göstermesi, Osmanlının Tanzimat dönemine tekabül etmektedir. Batıdaki bu değişim ve gelişmelerden Osmanlı Devleti de etkilenmiştir ve öyle ki geleneksel tarih anlayışından pragmatik tarih anlayışına geçiş başlamıştır. Tanzimat dönemi ve sonrasındaki tarih anlayışı neden ve sonuç olayları baz alınarak irdelenmeye ve konular üzerinde eleştiriler yapmaya başlanmıştır. Batı da başlatılan akımın Osmanlı üzerindeki etkileri oldukça kendisini göstermiştir. Örneğin; medreselerin yanlarına kurulan okullarda ve derneklerde İslam tarihinin yanında Türk tarihide işlenmeye başlamıştır. Hatta müfredat değişikliğine gidilmiştir.

Ancak Türk tarihini öğretmek için kurulan okullar ve dernekler ‘Osmanlı Hanedanlığını’ göklere çıkarmaktan pek fazla öteye gidememiştir. Tanzimat döneminde her ne kadar batının akımlarına ayak uydurulmaya çalışılmışsa da Türk tarihi üzerinde hemen hemen hiç durulmamıştır. Bunun en büyük sebebi de Osmanlının aşiretten imparatorluğa yükselişidir. Tanzimat öncesi ve sonra Osmanlının bu yükselişi tarih müfredatlarının en temelini oluşturmuştur. Okul kitaplarının giriş kısmı dahil her bölümünde Osmanlı döneminin her olayı hikayeleştirilmiş ve diğer devlet tarihleri ve olayları yok sayılmıştır.

2.Meşrutiyet dönemine gelindiğinde ise tarih anlayışı tamamen değişmiş ve modern bir hal almaya başlamıştır. İkinci meşrutiyet bilindiği üzere ıslahatların gelişmiş olduğu bir dönemdir. Bu dönemde Türkçülük fikri yaygınlaşmış ve eğitim alanında Türkçülüğe büyük önem verilmiştir.Artık tarih sadece siyasi tarih olmaktan çıkmış,kültürel ve sosyal tarih anlayışları da vurgulanmaya başlanmıştır.1908 senesinde sonra basılan kitaplarda artık Osmanlıdan önce ki Orta Asya’daki Türklerinin tarihide işlenmeye başlamıştır.Sorgulayan,irdeleyen,sebep-sonuç ilişkisi kuran ve milli duyguları ön plana alan bir tarih anlayışı yavaş yavaş yerini almaya başlamıştır.Tarih artık herkes tarafından önemsenmeye başlamıştır.1900lerinde başında Darülfunun da verilen az sayıda tarih dersleri artırılmış,müfredatlar yeni baştan düzenlenmiştir.

Bu dönemde tarihi geliştirmek ve özellikle Türk tarihi üzerine araştırmalar yapmak üzere birçok dernek kurulmuştur. Bu derneklerden bazıları; Tarihi Osmanlı Encümeni, türk Derneği, Asr-ı İslamiye, Milliye Tetkik Encümeni, Milli Tetebbular Mecmuası ve Türk Ocakları.

2)Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışı

    a)Atatürk Dönemi ( 1923-38 )

        Ulu Önder Atatürk’ün temel politikası, milli duygularımızı ve kültürümüzü kaybetmeden, Türk tarihini dünyaya en iyi bir şekilde anlatmak ve gün geçtikçe Türkiye’yi, sosyal, kültürel, politik ve bilimsel anlamda en üst seviye çıkarmaktır. Bu gayesi için Türk milleti ile omuz omuza birçok sorumluluk üstlenmiştir.

Dünya 1929 yılında ekonomik kriz ile boğuşurken Türkiye’de cumhuriyet rejimi etkilerini yeni yeni göstermeye başlamıştır. Bu ekonomik buhran içerisinde halklar milliyetçiliği ırkçılık boyutuna kadar getirmişlerdi. Türkler diğer dünya ülkelerinin gözünde barbar ve medeniyetten yoksun bir millet olarak lanse ediliyordu. Atatürk bu bakış açılarının derinlerine indi ve Türklerin derin tarihi hakkında kitaplar yazılmasını ve araştırmalar yapılmasını istedi.Dönemin çok değerli yazarları , Orta Asya Türklerine kadar derin çalışmalar hazırlamıştır.Bu araştırmaları  hızlandırmak ve daha büyük kitlelere yaymak için dernekler kuruldu,okul müfredatları değiştirildi,halkın milli duyguları kabartıldı ve her vatandaşın belli bir bilince sahip olması gerektiği vurgulandı.Türklerin en eski tarihleri gün yüzüne çıkartıldı , dünya kültür ve medeniyetine katkıları tüm dünyaya duyurulmaya çalışıldı.

2.Meşrutiyet döneminde kuruluna Türk Ocakları 1930 yılında Ankara’da Atatürk ‘ün emri ile toplandı. Türk Ocaklarının 6.toplanmasında Atatürk, Türk tarihinin incelenmesi ve araştırılması için kararlar aldı.1931 yılında Türk Ocaklarının 7. Toplanmasında Atatürk derneğin kapatılmasını istemiştir. Kapatılan bu derneğin yerine ‘Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ oluşturulmuştur. Bu derneğin oluşturulmasındaki temel amaçlarda yine ; Türk tarihini aydınlatmak için basılmış eski kitapları ve malzemeleri  bulmak , gerekli yerlere gönderilecek heyetlerin belirlemek ve ilmi müzakerelerde bulunmaktır.

1935 yılında bu cemiyetin ismi ‘Türk Tarih Kurumu’ olarak değiştirilmiştir. Cemiyet içinde de, dağınıklıkları gidermek ve araştırmaları bilimsel temellere dayandırmak için değişiklikler yapılmıştır.

Atatürk , 1924 yılında çıkartılan Tevhid-i Tedrisat kanunlarında bahsettiği gibi ,halkın tarih bilince sahip olmasını çok mühim bir mesele olarak addetmiştir.Türk Dil Kurumu,Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Tarih ve  Coğrafya Fakültelerinin kurulması,bu meselenin ne kadar mühim olduğunu göstermektedir.Liselerde,ortaokullarda ve ilk okullara da okutulmak üzere birçok değerli yazarın kitap yazmasını tembihlemiştir.Fuat Köprülü,Süleyman Edip,Ali Tevhik ve İhsan Saru gibi önemli yazarlar ilkokul ve ortaokul çocuklarına Türk tarihini,Cumhuriyeti,eski Osmanlı tarihini ve diğer milletlerin tarihini anlamak için kitaplar yazmışlardır.Özellikle 1927 yılından sonra yazılan ve Türk tarihi tezi olarak belirlenen, Ahmed Hamid ve Mustafa Muhsin’in ―Türkiye Tarihi kitabı eğitim açısından büyük öneme sahiptir.Türk tarih tezinin yazılmasından sonra Atatürk’ün emri ile Türk Tarihinin Ana hatları hakkında kitaplar yazılmıştır.

Atatürk döneminde okullarda okutulmak için hazırlanan kitaplar sırasıyla; Tarih-i Umumi, Türkiye Tarihi, Türk Tarihinin Ana Hatları, Türk Ana Hatları Medhal Kısmı,1931’de basılan dört ciltlik tarih ders kitabı.

      b)İnönü Dönemi (1938-50) 

        Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra meclliste yapılan oylama ile İnönü cumhurbaşkanı olmuştur. İnönü döneminin temel politikası hümanizm üzerinedir.2.Mahmut tarafından da benimsenen ama isteği gibi uygulamayı hümanizm İnönü döneminin en önemli külterel politikasıdır. Hasan Ali Yücelin de İnönüye katkısıyla , eğitimde Yunanca ve Latince dilleri kullanılmaya başlanmış,halkevleri açılmış ve Köy Enstitüleri kurulmuştur.Eğitimde batılılaşma hareketleri hızla devam etmiştir.Bu sayede hümanizm düşüncesi yaygınlık sağlamıştır.

Atatürk döneminde kaleme alınan Türk Tarih tezi bu dönemde derinlemesine incelenmiştir. İnönü, katıldığı her konferansta Türk tarihi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve batının yolunda gidileceğine dair söylemlerde bulunmuştur.1945 yılında çok partili sisteme geçilmesinden beri İnönünün uyguladığı rejim tartışılmaya başlanmıştır. Fuat Körülü ve Nihal Atsız gibi dönemin önemli yazarları İnönü’nün ‘Türk ırkının Yunanlardan geldiği’ söylemlerini kitaplarında eleştirmişlerdir.

         c)Demokratik Parti Dönemi (1950-60)

          1946 yılında kurulan Demokratik Parti, yürüttüğü muhalefet ile 1950 seçimlerini kazanmış ve Cumhuriyet Halk Fıkrasının 27 yıllık egemenliğine son vermiştir. Demokratik parti, tek parti rejimini yıkmıştır ve halk bu partiden demokratik bir şekilde yönetimi beklemiştir. Ama ne yazık ki umulduğu gibi olmamıştır. Demokratik partinin politikasının en temel hedefi kültürümüzü canlandırmak ve korumaktı. Bu parti döneminde, İnönü zamanında büyük emeklerle ve umutlarla kurulan halk evleri ve Köy Enstitüleri kapatılmıştır. Din dersi zorunlu hale gelmiştir. İmam hatip okulları tekrar açılmıştır. İnönü döneminin ‘hümanist’ anlayışı, DP döneminde yerini Osmanlıcılığa ve İslamcılığa bırakmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen süreç sürekli eleştirilmiş ve alçaltıcı ithamlarda bulunulmuştur. Demokratik parti döneminde Türkiye dışa bağımlı bir politika yürütmüştür. Okul müfredatındaki kitaplar, sorgulamadan ve eleştirel bakış açısından yoksun hale getirilmiştir. İktidarın tutumunu destekler nitelikte kitaplar yazılarak, eğitimde itibarsızlaşan bir ülke yolunda girilmiştir.

  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
DÜĞÜN SALONLARI HAKKINDA! DÜĞÜN SALONLARI HAKKINDA! Düğün salonları bizim kendi kültürümüze has bir yapı olup, toplumumuzun önemli b..
AT ÇİFTLİĞİ HAKKINDA! AT ÇİFTLİĞİ HAKKINDA! Hafta sonlarını değerlendirmek adına değişik etkinlik yapmaktan hoşlanan insanla..
ÇİM BİÇME MAKİNESİ HAKKINDA! ÇİM BİÇME MAKİNESİ HAKKINDA! Yeşillik konusunda her zaman insanların bir ilgisinin ve yeşilliklere düşkünlükl..
GÖÇMEN KUŞLAR HAKKINDA! GÖÇMEN KUŞLAR HAKKINDA! Göçmen kuşlar inanılmaz bir şekilde her yıl binlerce kilometre yolu kusursuz bi..
  Kocaeli HABERLERİ
Ucuz Tatil İçin Püf Noktalar ! Ucuz Tatil İçin Püf Noktalar ! İnsan ne kadar kazanırsa kazansın bütçesi kısıtlıdır. Ama yapılacak küçük bir ar..
İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri Bu yazımızın kosunu siz değerli bayanları yakından ilgilendirecek İğne oyası mas..
2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 kısa saç modelleri; Yaz mevsiminde, Sezonun trendi, asimetrik kesimli saçla..
Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Bütün bekar erkek ve kızların rüyalarını süsleyen hayellerini kurdukları hayırlı..
  Siyaset HABERLERİ
ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? Referandum nedir; referandum, halkın siyasi iktidarlarının belirlediği veya deği..
En İyi 10 Bireysel Protesto En İyi 10 Bireysel Protesto Kimliği ve yüzü bilinmeyen bu adam Çin Ordusu'nun tanklarına tek başına direnmiş..
@fuatavni  Fuat avni kimdir ? fuat avni  yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) @fuatavni Fuat avni kimdir ? fuat avni yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) Kaynak Holding olayını duyuran Fuat Avni'nin kimliği ortaya çıktı mı? Fuat Avni ..
Aids Hakkında! Aids Hakkında! Kötü ününü oldukça hak eden henüz tedavisi bulunamamış ölümcül hastalıklardan bi..
  Spor HABERLERİ
Türkiye de Sporcu Olmak ! Türkiye de Sporcu Olmak ! Evet sevgili okuyucular. Bugün ülkemizin dinmek bilmeyen sıkıntısından birini si..
Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Vulnerabilities Rewards Program (VRP) adlı programda ise Google ürünlerinde açık..
En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri Marka aslında bir İtalyan markası olmasına rağmen Türkiye'deki satılan ürünlerin..
Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Gözünüze çok basit bir tavsiyeymiş gibi görünse bile, olasılıkları hesaplayamad..
  Etkinlikler HABERLERİ
FESTİVALLER VE YAŞAM TARZI HAKKINDA! FESTİVALLER VE YAŞAM TARZI HAKKINDA! Bazı toplumların hem yöresel hem de toplumsal olarak, hem yaşam tarzları hem de ..
GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER: KAPADOKYA HAKKINDA! GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER: KAPADOKYA HAKKINDA! Hayatınızda bir değişikliğe gitmek veya bir şekilde rahatlamak istiyorsanız, siz..
Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı? Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı? Bütün bir yılın stresini atmak ve hem bedensel hem de ruhsal anlamda yenilenmek ..
Brezilya'da Eğlence Hayatı: Rio de Janeiro karnavalı Brezilya'da Eğlence Hayatı: Rio de Janeiro karnavalı Sambanın eklem ritmlerini hissetmek, kahvenin inanılmaz kokusunu duymak ve hayat..
  Sosyal HABERLERİ
Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşanan en kötü ve en can sıkıcı olayla..
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
  Eğitim HABERLERİ
Karne Kıskançlığının Sebebi Aileler! Karne Kıskançlığının Sebebi Aileler! Okul döneminde çok basit olarak adlandırılsa da ‘karne kıskançlığı’ çocuğun iler..
Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı Ulu Önder Atatürk’ün temel politikası, milli duygularımızı ve kültürümüzü kaybet..
DOĞUŞTAN YETENEKLİLER İÇİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ DOĞUŞTAN YETENEKLİLER İÇİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Eğitim konusunda insanların çok hassas olmaları ve hayatlarını kazanmak adına bi..
Ygs ve Lys Sistemi Hakkında ! Ygs ve Lys Sistemi Hakkında ! Lisans Yerleştirme Sınavlarında adaylar aldıkları puanlara göre tercih listeleri..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
Çökertme Kebabı Tarifi - Yapılışı Çökertme Kebabı Tarifi - Yapılışı Kızarmış patateslerimizin üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirelim. Son olarak da ka..
Düdüklü Tencerede Et Haşlama Yemeği Yapılışı - Tarifi Düdüklü Tencerede Et Haşlama Yemeği Yapılışı - Tarifi Bu aşamadan sonra kullanacağınız et, dana eti ise 50 dakika, koyun eti ise 30-40..
Salçalı Sosis Sote Nasıl Yapılır? Salçalı Sosis Sote Nasıl Yapılır? Sosisleri bir parmak enliliğinde yuvarlak yuvarlak doğrayın. Bir tencerede sıvı ..
Tavuk Büryan Tarifi - Yapılışı Tavuk Büryan Tarifi - Yapılışı Öncelikle tavuk bagetlerini üzerini örtecek kadar suda haşlıyoruz. Burada dikkat..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.01.2019 20:30 Teleset M. Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
19.01.2019 19:00 Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü
19.01.2019 13:30 Erzurum BB 1 - 2 Atiker Konyaspor
19.01.2019 16:00 Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
19.01.2019 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
20.01.2019 19:00 Trabzonspor 2 - 4 İstanbul Başakşehir
20.01.2019 16:00 Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 Demir Grup Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 22:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 22:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 20:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 20:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 22:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 20:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 22:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 17:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 17:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 17:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 17:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 17:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 16:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 20:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 17:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 17:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 16:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 17:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 16:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 17:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 17:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 16:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 17:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 17:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 16:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
resmi ilanlar
Yukarı