HABER AKIŞI

Yerli oryantalistlerin peygamber algısı

 Tarih: 18-12-2015 11:04:15
Nihat HATİPOĞLU

Hz. Peygamber (s.a.v.) bu dinin peygamberidir. Kitap O'na inmiştir. Kitabın bize gönderildiğini söyleyen O'dur.
O'na iman ettik ve bağlandık.
Kitabın -vahyin- nasıl anlaşılması gerektiğini bizlere anlatan yine kendisidir. O'nun açıklayıcı, belirleyici sözlerini - hadisleribize dilden dile, gönülden gönüle mukaddes bir emanet gibi aktaranlar da O'nun sahabesidir.
Onun sahabesinin, bile bile bize yalan haber iletmeyeceğini biliyoruz.
Hadis metodolojisinde bunun ifadesi şudur: Bütün sahabe adildir. Yani bile bile, Hz. Peygamber'e yalan söz uydurmazlar.
Eski ve ama eskimez ulemanın bizlere bıraktıkları mukaddes algı budur. Bu algıya ancak iman edenler hizmet eder.
Şimdilerde ise batıda doğmuş ve büyümüş oryantalistlerin, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) hastalıklı bakışını ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışan yerli oryantalistler ortalıkta cemaatleşmeye çabalıyorlar. Her birinin hedefi arkasında kendilerine hizmet edecek birer grup oluşturmak ve kendilerine havale edilen görevi yerine getirmektir. Bu bir zihniyettir. Bu bir operasyondur. Bizim bu türden uyarı nitelikli, yaşlılarda hedefimiz kişiler değil, zihniyetlerdir. Kişilerle bir alıp veremediğimiz olmaz. Bir kıymeti harbiyeleri de yoktur. Benim hassas olduğum bu mevzuda, her müminin hassas olması gerekirken bunun gerekli ihtimamı görmemesi de üzüntü vericidir.
Bizler bazı oluşumlardan -haklı olarak- rahatsızlık duyarken yepyeni oluşum ve cemaatleşme gayretleri de depar almış durumda. Kaldı ki bu yeni oluşumlar dinin temelinin altına dinamit koyacak kadar tahripkârdır. Dikkatinize sunarım.
Önümüzdeki tehlikeden daha çetin bir tehlike var. Hz. Peygamber'i (s.a.v.), O'nun sünnetini, mezhep ulemasını, tasavvuf büyüklerini, helalleri, haramları, ayetlerin her çağa hitap ettiği gibi bütün temel kaleleri yıkan sinsi hareketi görmek zorundayız. 

***


 Bunlar Kuran-ı Kerim'in hoşlarına gitmeyen bazı ayetlerini mensuh -hükmü kalkmış- sayıyorlar. Bu konuda hiçbir kriterleri yoktur. Oldubitti mantığıyla hareket ediyorlar. 
 Bunlar kısır akıllarına uymayan her hadisi, rivayeti asılsız ilan ediyorlar. Onlar için Buhari, Müslim gibi hadis derleyicilerinin bir itibarı yoktur. Bilakis onları gözden düşürmek için her yolu denerler. 
 Bunlar Hz. Peygamber'i (s.a.v.) işlevsiz bırakırlar. Onlara göre Hz. Resul'ün bir vahiy aracısı olmaktan başka hiçbir özelliği, hikmeti, varlığı, kıymeti harbiyesi yoktur.
Zaten Hz. Peygamber (s.a.v.) 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca 5-10 defa konuşmuş!
Çünkü onlara göre sahih hadis bir elin iki parmağını aşmaz. 
 Bunlar Hz. Peygamber'i (s.a.v.) övmeyi şirk görürler.
Halbuki Kuran-ı Kerim; 'Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir' buyuruyor. 
 Bunlar Hz. Peygamber'i (s.a.v.) sıradan görürler.
Halbuki Kuran-ı Kerim'de Yüce Allah Peygamber'in ömrüne yemin eder. 
 Bunlar Hz. Peygamber'i (s.a.v.) sıradanlaştırmak için akıl yürütürler. Hz.
Peygamber'i (s.a.v.) sevmeyi, övmeyi Kuran'a aykırı görürler. Halbuki Kuran-ı Kerim günahkârlara şöyle der: 'Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar (bağışlanma) etseydi Allah'ı fazlasıyla affedici, esirgeyici bulurlardı.' (Nisa, 64) diyor.
Şimdi çok küçük bir soru soracağım!
Bu algı operatörlerinin, yerli oryantalistlerin, Hz.
Peygamber'e (s.a.v.) haz almayanların, Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rahatsız olanların sözlerine mi itibar edeceğiz; yoksa Hz. Resul'ü öven ve O'na özel statü veren Kuran-ı Kerim'e mi itibar edeceğiz? Cevabı kendiniz verirsiniz.

Kötülük gördüğünüzde İslam'a sarılın

Bir yerde kötülük veya yanlışlık gördüğünüzde ne yaparsınız? İntikam almaya mı çabalarsınız? Yoksa beddua mı yaparsınız? Yoksa dini terk mi edersiniz? Yoksa bütün bunların zıddına Allah'a yönelir ve çıkış yolunu dine sarılmada mı bulursunuz? Doğru olan bu yoldur.
Her türlü kötülüğe, haksızlığa, hataya, ihanete karşı Yüce Rabbe sığınarak O'ndan yardım dilemeniz lazım.
Bunlar dışındaki yollar çıkmaz yoldur. Eşim bana şu hatayı yaptı. Ben de ona karşı aynı hatayı yapacağım diyen kişi, sırf eşinden intikam almak için bu hataya düşen kişi ne kadar yanlışta ise; herhangi bir haksızlık karşısında, diğer mukabil haksızlığa yönelen insanın düştüğü hata da aynıdır. Kir kirle temizlenmez. Mukabil kötülükle değil, Yüce Rabbin gösterdiği yolla temizlenir.
O halde ayetin dediği noktaya geleceğiz: Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor: 'Allah'a firar edin.' İnançsız felsefelere, fraksiyonlara, gruplara yönelen bütün gençlerin düştüğü en büyük hata işte budur.
Dünyadaki eşitsizliğe, zulme ve kibre karşı Allah'a yöneleceklerine; üzüntü, çile ve sıkıntılarını çoğaltacak felsefe ve ideolojilere yöneliyorlar. Yani zulmü ve kokuşmuşluğu, başka bir zulüm ve kokuşmuşlukla temizlemeye çalışıyorlar. Kapitalizmin sömüren çarkına karşı duran ve kendilerine sol diyen gençlerin düştükleri hata bu değil mi?
Tabii burada sağlam ve sağlıklı bir duruş sergileyemeyen din önderlerinin ve ilahiyatçılarının büyük sorumluluğu vardır.
Çağa uygun ve problemlere cevap üretecek mahiyette malzeme üretemeyen alimler bu savrulmada en önemli sorumluluğu taşımaktadır. Hele de Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde bütün oklar İslam'a doğrultulmuşken. 
Sevgili gençler! Acaba Marksist önderleri merak ettiğiniz kadar Hz. Ömer'i ve İslam'ın sosyal adalete bakışını hiç merak ettiniz mi? Daha doğrusu bu hususta ele gelir hiçbir şey okudunuz mu?

Efendimiz'den (s.a.v.) kutsi bir hadis

Ebu Zerr'in (r.a.) rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v.), Yüce Allah'tan şunları nakletmiştir: "Kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım, onu size de haram kıldım, öyleyse birbirinize zulmetmeyin.
Kullarım! Benim doğruya ulaştırdığımın dışında, hepiniz sapıtmış durumdasınız. Benden doğruya ulaştırmamı isteyin ki sizi doğruya ulaştırayım.
Kullarım! Benim doyurduklarımın dışında hepiniz açsınız. Benim doyurmamı isteyin ki sizi doyurayım.
Kullarım! Benim giydirdiklerimin dışında hepiniz çıplaksınız. Benim giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim.
Kullarım! Siz gece gündüz hata yapıyorsunuz.
Ben bütün günahları bağışlarım. Benden bağışlamamı isteyin ki sizi bağışlayayım.
Kullarım! Sizin bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki, zarar veresiniz. Bana fayda vermeye de gücünüz yetmez ki fayda veresiniz.
Kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, insanlar ve cinler olarak, Allah'tan en çok korkan kişinin kalbi üzere olsalar, bu, benim mülküme hiçbir ilavede bulunamaz.
Kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, insanlar ve cinler olarak, en günahkâr kişinin kalbi üzere olsalar, bu, benim mülkümden hiçbir şeyi eksiltmez.
Kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, insanlar ve cinler olarak hep birlikte bir yerde toplanıp benden bir şey isteseler, herkese istediğini versem, bu, bendekilerden ancak denize batırıldığında, iğnenin eksilttiği kadardır eksiltir.
Kullarım! Amellerinizin hesabını yapıyorum, sonra onların karşılığını size tam olarak veriyorum.
Kim hayır bulursa, Allah'a şükretsin. Kim bundan başkasını bulursa, kendisinden başkasını asla kınamasın." (Müslim, 2577) 
Not: Kudsi hadis, anlamı Yüce Allah'tan gelen ve ama ifade tarzı Peygamberimize ait olan hadislerdir.

Bana Muhammed'in (s.a.v.) elçisini teslim et

Amr bin As Müslüman olmadan önce Habeşilerin kralı olan Necaşi'ye gider. Birkaç arkadaşıyla beraber. Gayesi, Peygamberimiz'in (s.a.v.) elçisi olan ve Habeşistan'a yerleşenHz. Amr bin Umeyye'yi teslim alıp öldürmektir. Necaşi bu istek karşısında hiddetlenir. Ve şöyle der: Amr! Sen ne istediğinin farkında mısın? Sen Hz. Musa ve Hz. İsa gibi peygamberlere vahiy getiren Cebrail'in kendisine vahiy getirdiği Muhammed'in (s.a.v.) elçisini bana teslim et de onu öldüreyim diyorsun! Amr diyor ki: Allah kalbimi İslam'a çevirdi. Kendi kendime dedim ki; Arap ve Arap olmayan O'nu tanıdı da sen hâlâ inkâr ediyorsun. Necaşi'ye sordum, sen O'nun peygamberliğine inanıyor musun? Necaşi şöyle cevap verdi: Evet! Ben onun peygamberliğine inanıyorum ve Hz. Musa nasıl firavuna galip geldiyse O da düşmanlarına galip gelecektir. Kendisine bana O'nun adına bey'at verir misin dedim. Elini uzattı ve benimle İslam adına bey'atleşti.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Şifa Duası

"Allah, hastalığına şifa versin, günahını affetsin, ecelin gelinceye kadar dinine kuvvet ve vücuduna afiyet versin." 
Hz. Ali diyor ki; Peygamberimiz hastaya şu duayı okurdu: Allahım! Ey insanların Rabbı! Rahatsızlığı gider. Şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Öyle bir şifa ver ki, hiçbir rahatsızlık bırakmasın. (Tirmizi, 5561)

Not: 
22 Aralık Salı'yı çarşambaya bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. O gece atv'de kandil programımız olacaktır. Okuyucularımın ve izleyicilerimin kandilini şimdiden kutlarım. O gece geç saatlerde atv'de buluşmak üzere...

  YAZARIN DİĞER YAZILARI
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 21 14 5 2 46 25 44 +21
2 Fenerbahçe 22 12 2 8 44 24 44 +20
3 Medipol Başakşehir 21 13 4 4 40 21 43 +19
4 Beşiktaş 22 11 3 8 41 21 41 +20
5 Kayserispor 22 9 5 8 30 25 35 +5
6 Sivasspor 22 10 8 4 30 33 34 -3
7 Trabzonspor 21 8 4 9 36 31 33 +5
8 Göztepe 21 9 6 6 35 32 33 +3
9 Yeni Malatyaspor 21 7 8 6 24 28 27 -4
10 Bursaspor 21 7 9 5 31 28 26 +3
11 Kasımpaşa 21 7 9 5 32 36 26 -4
12 Akhisarspor 21 6 9 6 25 34 24 -9
13 Antalyaspor 22 6 10 6 26 39 24 -13
14 Gençlerbirliği 21 5 9 7 26 35 22 -9
15 Atiker Konyaspor 22 5 11 6 23 30 21 -7
16 Aytemiz Alanyaspor 22 6 13 3 34 43 21 -9
17 Osmanlıspor FK 22 5 13 4 31 43 19 -12
18 Karabükspor 21 3 15 3 15 41 12 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 21 12 4 5 36 19 41 +17
2 Çaykur Rizespor 22 12 5 5 44 30 41 +14
3 MKE Ankaragücü 22 11 5 6 31 21 39 +10
4 İstanbulspor 21 10 6 5 25 20 35 +5
5 Altınordu 22 9 7 6 34 28 33 +6
6 Gazişehir Gaziantep FK 21 8 5 8 33 17 32 +16
7 Elazığspor 22 8 7 7 28 25 31 +3
8 Giresunspor 22 8 7 7 27 24 31 +3
9 Boluspor 21 9 9 3 26 20 30 +6
10 Balıkesirspor Baltok 22 9 7 6 39 34 30 +5
11 Adanaspor 22 8 8 6 26 34 30 -8
12 BB Erzurumspor 22 7 7 8 26 25 29 +1
13 Samsunspor 22 6 7 9 21 27 27 -6
14 Eskişehirspor 21 7 8 6 39 33 24 +6
15 Adana Demirspor 21 6 9 6 27 30 24 -3
16 Denizlispor 22 5 12 5 22 33 20 -11
17 Manisaspor 22 7 13 2 25 38 14 -13
18 Gaziantepspor 22 1 17 4 9 60 4 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Afjet Afyonspor 22 15 1 6 46 17 51 +29
2 Menemen Belediyespor 22 16 4 2 46 15 50 +31
3 Hatayspor 22 15 4 3 34 9 48 +25
4 Sivas Belediyespor 22 13 3 6 35 15 45 +20
5 Keçiörengücü 22 13 5 4 55 24 43 +31
6 İnegölspor 22 12 4 6 36 27 42 +9
7 Sancaktepe Belediyespor 22 11 4 7 33 19 40 +14
8 Sarıyer 22 10 9 3 31 26 33 +5
9 Kastamonuspor 1966 22 10 10 2 35 28 32 +7
10 Tokatspor 22 7 8 7 21 31 28 -10
11 Etimesgut Belediyespor 22 7 10 5 23 28 26 -5
12 Amed Sportif 22 7 9 6 29 30 24 -1
13 Eyüpspor 22 7 12 3 32 44 24 -12
14 Bucaspor 22 6 11 5 27 36 20 -9
15 Bodrumspor 22 4 13 5 17 35 17 -18
16 Tuzlaspor 22 4 14 4 25 42 16 -17
17 Kocaeli Birlikspor 22 2 18 2 17 49 5 -32
18 Mersin İdmanyurdu 22 1 21 0 11 78 9 -67
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 22 15 2 5 39 12 50 +27
2 Bayrampaşa 22 10 4 8 24 17 38 +7
3 Düzcespor 22 11 6 5 24 22 38 +2
4 Bayburt Grup Özel İdare 22 10 5 7 29 20 37 +9
5 Batman Petrolspor 22 8 5 9 27 18 33 +9
6 Kemerspor 2003 22 8 5 9 36 30 33 +6
7 Halide Edip Adıvar SK 22 7 4 11 28 21 32 +7
8 Ofspor 22 9 8 5 27 20 32 +7
9 Erbaaspor 22 8 6 8 28 23 32 +5
10 Kozan Belediyespor 22 8 9 5 28 29 29 -1
11 Yomraspor 22 7 9 6 17 26 27 -9
12 Bergama Belediyespor 22 7 12 3 22 34 24 -12
13 Çanakkale Dardanel SK 22 5 9 8 26 31 23 -5
14 12 Bingölspor 22 5 9 8 19 27 23 -8
15 Erzin Belediyespor 22 6 12 4 16 29 22 -13
16 Yeni Altındağ Bld. 22 5 11 6 22 32 21 -10
17 Orhangazi Belediyespor 22 3 9 10 19 29 19 -10
18 Çatalcaspor 22 4 11 7 15 26 19 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.02.2018 20:00 Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.02.2018 16:00 Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlispor FK
17.02.2018 13:30 Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.02.2018 19:00 Fenerbahçe 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
18.02.2018 19:00 Kasımpaşa - Galatasaray
18.02.2018 13:30 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.02.2018 13:30 Kardemir Karabükspor - Teleset M. Akhisarspor
18.02.2018 16:00 Trabzonspor - İstanbul Başakşehir
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.02.2018 18:00 Altınordu 1 - 1 Samsunspor
16.02.2018 18:00 Ankaragücü 2 - 4 Ç.Rizespor
17.02.2018 15:30 Giresunspor 0 - 2 Denizlispor
17.02.2018 13:00 Balıkesirspor 1 - 1 Elazığspor
17.02.2018 15:30 Manisaspor 1 - 2 Adanaspor
17.02.2018 13:00 Erzurum BB 5 - 1 Gaziantepspor
18.02.2018 15:30 Gaziantep Bykşhr Bld. - İstanbulspor
18.02.2018 13:00 Umraniyespor - Eskişehirspor
18.02.2018 18:00 Adana D.Spor - Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.02.2018 12:00 Eyüpspor - Sancaktepespor
18.02.2018 13:30 Mersin İ.Y. - Tokatspor
18.02.2018 13:00 4 Eylül Bld. - Hatayspor
18.02.2018 13:30 Bodrumspor - Kastamonuspor
18.02.2018 13:30 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif
18.02.2018 13:30 Menemen Bld. - Afjet Afyonspor
18.02.2018 13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü
18.02.2018 13:30 Kocaeli Birlik Spor - İnegölspor
18.02.2018 13:30 Bucaspor - Sarıyer
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.02.2018 13:30 Duzcespor - Batman Pet.
18.02.2018 13:30 Orhangazispor - Bayrampaşa
18.02.2018 13:30 Yeni Altindag Belediyespor - Kozan Belediyespor
18.02.2018 13:30 Dardanelspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor
18.02.2018 13:30 Erbaaspor - Bayburt Genclikspor
18.02.2018 13:30 Tekirova Bld. - Yomraspor
18.02.2018 13:30 12 Bingolspor - Halide Edip Adivar Spor
18.02.2018 13:30 Erzin Belediyespor - Catalcaspor
19.02.2018 13:30 Ofspor - Bergama Belediyespor
resmi ilanlar
Yukarı